Какво трябва да знаем

Икономически теории

Публикувано от Administrator на Sep 06 2011
Какво трябва да знаем >> Съвети

Икономическите теории, които стоят в основата на сделките за валута са свързани с курса на размяна. Паритетът е условие, което обяснява икономически цената, при която две валути трябва да се обменят, въз основа на фактори като инфлация и лихвени проценти. Икономическите теории предполагат, че когато състоянието паритет не e изпълнено, съществува възможността от арбитраж за участниците на пазара. Въпреки това, възможностите за арбитраж, както и на много други пазари, са най-бързо открити и елиминирани още преди индивидуалния инвеститор да има възможност да се възползва от тях. Други теории са основани на икономически фактори, като например търговията, паричните потоци и на начина, по който страната  ръководи операциите си. Ние ще прегледаме всяка една от тях накратко по-долу.

 

Основни теории: Покупателна способност на паритет

Покупателната способност на паритет (ПСП) е икономическа теория, която поддържа тезата, че ценовите равнища между двете страни, трябва да бъдат еквивалентни едни на други след корекция на обменния курс. В основата на тази теория е законът за една цена, която се определя от това, че разходите за прилежащата й стока трябва да бъдат еднакви по целия свят. Въз основа на теорията, ако има голяма разлика в цената между двете страни за същия продукт след коригиране на валутния курс, се създава възможност за арбитраж, тъй като продукта може да бъде получен от страната, която го продава за най-ниската цена.

Относителната версия на ПСП е, както следва:

Където “е" представлява скоростта на промяната в обменния курс, а ∏1 и ∏2 са темповете на инфлация съответно за държавите 1 и 2.

Например, ако процента на инфлация за страната XYZ е 10%, а за  ABC е 5%, тогава валута ABC ще повишава цените си с 4,76% спрямо тази на XYZ.

Паритет на лихвените проценти

Концепцията на паритета на лихвените проценти (ПЛП) е подобна на ПСП. В нея се предполага, че за да няма възможности за арбитраж, два актива в две различни държави следва да имат подобни лихвени проценти, толкова дълго, колкото риска за всеки от тях е един и същ. Основата за този паритет също така е правото на една цена, която е платена за покупката на един инвестиционен актив в една страна да даде същата възвръщаемост, каквато е точно за същия актив в друга страна (в противен случай валутните курсове би трябвало да се приспособят, за да се компенсира разликата).

Формулата за определяне на ПЛП е:

Където "F" представлява форуърдния валутен курс, "S" спот курса, "i1" представлява лихвен процент в страна 1, а "i2" - лихвен процент в страна 2.

 

Международен ефект на Фишер

Международният ефект на Фишер (МЕФ) е теория, която предполага, че обменният курс между двете страни трябва да се промени с размера, равен на разликата между техните основни лихвени проценти. Ако основния лихвен процент в една страна е по-нисък от друг, валутата на страната с по-нисък основен лихвен процент, трябва да бъде преоценена срещу по-високия процент страната с размера на разликата.

Формулата за МЕФ е, както следва:

Където “е” представлява скоростта на промяната в обменния курс и “i1” и"i2' са темповете на инфлация съответно за страна 1 и страна 2.

 

Теория за Баланс на плащанията

Баланса на плащанията на дадена държава се състои от две части - по текущата сметка и по капиталова сметка – които измерват входящите и изходящите потоци на стоки и капитали за страната. Теорията за платежния баланс по текущата сметка се свързва с търговията на материални блага, за да се получи представа за посоката на обменния курс.
Ако една страна поддържа голям излишък по текущата сметка, това е знак, че валутния и курс е вън от равновесие (по конкретно поскъпване на валутата).  И обратно - при наличие на голям дефицит (повече внос от износа), националната валута ще се обезцени. За да се приведе текущата сметка обратно в равновесие, обменният курс ще трябва да се коригира с течение на времето.

Същността на платежния баланс може да бъде изчислена:

Където, “BCA” представлява салдото по текущата сметка; “BKA” баланса по капиталовата сметка; "BRA" - баланс по сметката за резерви.

 

Реален модел за диференциация на лихвените проценти

Този модел просто предполага, че валутните курсове на страните с по-високи реални лихвени проценти ще бъдат по-високо оценени от тези на страни с по-ниски такива. Причината за това е, че инвеститорите по целия свят ще движат парите си в страни с по-високи реални лихви за да печелят по-висока възвращаемост, което  повишава цената на валутата с по-високи лихвени проценти.

 

Модел за пазара на активи

Моделът за пазара на активи преглежда вливането на пари в дадена държава от чуждестранни инвеститори, с цел покупка на активи като акции, облигации и други финансови инструменти. Ако в една икономика се наблюдава голям приток от чуждестранни инвестиции, то очакванията са за покачване цената на валутата й (тъй като националната валута трябва да бъде закупена от чуждестранните инвеститори). Тази теория разглежда капиталовата сметка на търговския баланс сравнена с текущата сметка (Теория за Баланс на плащанията). Този модел натрупва по-голямо одобрение, когато салдата по капиталовите сметки на страните започнат да надвишават значително тези по текущата сметка с увеличаването на паричния поток.

 

Паричен модел

Паричният модел се фокусира върху паричната политика на държавата, за да помогне за определянето на обменния курс. А паричната политика е съвкупността от лихвения процент  обявен от Централната банка и размера на парите в обръщение.  занимава с предоставянето на пари за страната, които се определят от лихвения процент, определен от централната банка и на размера на парите в обръщение. Държава, която приема монетарна политика (която бързо увеличава паричното предлагане),  ще срещне инфлационен натиск поради нарасналия размер на парите в обръщение. Това води до девалвация на валутата.
Тези икономически теории, които се основават на предположения и перфектни ситуации, помагат да се илюстрират основните фундаменти на валутата си и как тя се влияе от икономическите фактори. Въпреки това, фактът, че има толкова много противоречиви теории показва, че трудността във всяка една от тях е 100%-овата точност при предсказване на валутните колебания. Тяхното значение ще се променя в зависимост от различната среда на пазара, но все пак е важно да се знае основата зад всяка от теориите.

Last changed: Sep 06 2011 на 7:24 PM

Обратно към списъка