Какво трябва да знаем

Облигации

Публикувано от Administrator на Nov 25 2011
Какво трябва да знаем >> Съвети

Най-важните неща, които трябва да знаете 

1. Облигациите са добра инвестиция 

Компаниите и правителствата прибягват до издаване на облигации за финансиране на своите ежедневни операции (оборотни средства) или за финансиране на конкретни проекти (капиталови средства). Когато купувате облигация, давате на заем пари за определен период от време на емитента, било компания или държавата. В замяна на това, притежателите на облигации получават размера на кредита плюс лихвени плащания .

2. Акциите не винаги превъзхождат облигации

След Втората световна война, акциите изпреварват облигациите в дербито на общата възвръщаемост . Пазара на облигации е по-голям по отношение на обороти. От една страна, акциите може да са по-доходоносни в дългосрочен план, от друга риска е по-голям. В зависимост от вида на облигациите дохода ще е различен. Има облигации, които може да бъдат дори по-доходоносни от акциите (Junk bonds) боклукчиви облигации, но при тях риска е много по голям от държавните облигации примерно, където за сметка на по-високата сигурност дохода е доста по-нисък.

3. Можете да загубите пари инвестирани в облигации

Въпреки, че техния живот и лихвени плащания са фиксирани - от тук и терминът инвестиции "с фиксиран доход"  - тяхната възвръщаемост не е. Дългосрочните облигации може да търпят промяна в доходността, защото са подложени на промени във времето, финансовото състояние на емитента има много по-голям шанс да се промени.

4. Цените на облигациите се движат в противоположна посока на лихвените проценти

Когато лихвените проценти падат, цените облигациите се покачват, както и обратното . Ако държите облигациите до падежа, колебания в цените не са от значение. Вие ще получите обратно първоначалната номинална стойност на облигацията, заедно с всички лихви, които очаквате. Цената е от значение, когато решите да продадете вашите 10 годишни облигации 5 години преди падежа.

5. Облигациите и инвестициите в взаимен фонд са напълно различни неща

Купувайки облигации, можете винаги да си вземете лихвата и главница на падежа, ако с емитентът не се е случило нещо лошо. При инвестиране в фонд, вашата възвръщаемост не е сигурна, защото стойността на фонда варира. (прочетете повече за взаимните фондове в раздел Инвестиции)

6. Не инвестирайте всичките си пари за пенсиониране в облигации

Инфлацията подкопава стойността на фиксираните лихвени плащания на облигациите. Инвестицията в акции има по-голям шанс да изпревари инфлацията. Въпреки големите флуктиации на цените на акциите понякога, младите и хората на средна възраст трябва да инвестират голяма част от парите си в акции. Дори и пенсионерите трябва да притежават някои акции, като се има предвид, че хората живеят по-дълго, отколкото те очакват.

7. Помислете - прихода от облигации е освободен от данъци

Дохода от облигации в България е освободен от данъци, за разлика от други държави. Например в Гърция има данък дърху дохода от облигации и акции. Вече усилено се говори за въвеждане на данък върху приходите от лихви. Това ще се отрази негативно на хората очакващи да получат допълнителен доход, но това от друга страна може да съживи пазара на облигации.

8. Обърнете внимание на общата възвръщаемост, а не само доходността

Възвращаемостта е хлъзгав въпрос в света на облигациите. Брокерът може да ви продаде облигация, която плаща "купон" - или лихвен процент - от 6 на сто. Ако лихвените проценти се повишават, цената на облигацията пада да речем 2%, общата възвръщаемост за първата година - 6% на доходите, ще падне с 2% от капитала или дохода ще бъде само 4%.

9. Ако искате печалби, купувайте

Когато лихвените проценти са високи, комарджии, които искат да се спечелят, че те ще паднат трябва да купуват дългосрочни облигации, или фондове, инвестиращи в дългови инструменти, и по специално "облигации с нулев купон. Причина: когато лихвените процентите падат, по-дългосрочните облигации печелят повече в цената от по-краткосрочните облигации. Така че можете да спечелите много - вкарвайки голям потенциал за капиталова печалба в допълнение към лихвата която облигация плаща. Ако проценти растат, от друга страна, вие губите или по-точно, пропускате да направите по-голяма печалба в случай, че лихвените проценти се качат над лихвите които получавате по облигациите.

10. Ако искате стабилен доход, инвестирайте в краткосрочни или средносрочни облигации

Инвеститорите, които търсят стабилни доходи, трябва да инвестират в портфолио от краткосрочни и средносрочни облигации. За повече информация относно изграждането на портфейли, вижте нашите "Определянето на размера на рисковете."

 

Защо облигации? 

Облигациите безпроблемно могат да осигуряват добри доходи. Да не говорим, че в България този доход е освободен от данъци. Но използвани неправилно, наистина могат да осигурят голяма бъркотия във финансовия ви живот. Тъй като включват широк набор от инструменти с различна степен на риск и възвръщаемост, работейки внимателно с тях, облигациите са много ценни във вашия инвестиционен портфейл. Ето някои от ползите, които те могат да осигурят:

 • Диверсификация -  този термин означава разпределение, а в случая говорим за разпределение на риска в инвестициите ви. Това означава, че е добре да не влагате повечето или всичките си средства в един инструмент, тъй като всеки има различна възвръщаемост и различна степен на риск.  Например, акциите на големите компании са достигнали общо годишна възвращаемост от около 9,6% от 1926 г., в сравнение с 5.7% за дългосрочните държавни облигации на държави с висок кредитен рейтинг. И все пак, докато акциите са имали по-голяма възвръщаемост от облигации, цените им също се и колебаят повече (т.е. вероятността за загуба също е по-голяма);
 • Доход -  собствениците на облигации получават лихви редовно, което на практика ги прави добър избор за инвеститорите (например пенсионери, които желаят постоянен поток от приходи);
 • Сигурност - след парите в брой, съкровищните облигации са най-безопасните, най-ликвидните инвестиции на планетата. Краткосрочните облигации са добро място, на което да оставите един спешен паричен фонд или пари, които ще ви трябват сравнително скоро (да речем да си купите къща или да изпратите детето в добро училище, ако предвиждате да си купите автомобил и др.).

 

Как работят облигациите 

Облигациите се емитират (издават) от компания или държава, с цел да се финансират конкретни проекти или операции. Т.е. по същество притежателят на облигации е кредитор на издателя, защото му е дал пари на заем. От своя страна, емитентът се задължава на падеж да изплати задължението си (главницата) към своя кредитор, както и  да му осигури доход под формата на т.нар. купон (или лихва).

В зависимост от вида на облигациите, облигационерът (притежателят на този вид ценна книга) може да спечели по различни начини. Номиналната стойност на облигацията (цената, на която е издадена) може да се промени в много редки случаи - haircut. Но емисионната стойност (т.е. цената, на която облигацията се продава на т.нар. първичен пазар) може да спадне под номиналната или да се качи над нея. Печалбата за заемодателя в първия случай се формира именно от тази разлика (наречена дискаунт или дизажио), успоредно с купонните плащания, а във втория (емисионна премия или ажио) - само от лихвата.

Съществува още една стойност, свързана с облигациите, а именно пазарната. Тя се определя на вторичния капиталов пазар на база търсенето и предлагането. Точно този момент е много важен, защото разликата в нивата на пазарната стойност на определена емисия облигации може да формира печалба или загуба за кредитора.

Пример: Ако пазарната стойност на облигациите е равна на номиналната, то тогава те се продават на "номинал". Т.е. при покупка на облигации за 100 лв., при 7% купон на година, доходът ще е 7 лева годишно.

Ако, обаче купите облигациите за 90 лв. при същия купон за период от пет години (т.е. пазарната стойност е под номиналната), то тогава печелите от една страна от отстъпката от номинала, както и от лихвата - доходността вече е 9,612 лв. годишно. 

В обратния случай (когато пазарната стойност е по-висока от номиналната), имаме следния казус: купуваме за 101 лв., с купон от 7%, за период от 5 години. Тогава, заради по-високата цена доходът спада на 6,758 лв. годишно (можете да използвате калкулатора за доходност от ценни книжа).

Видове облигации 

Съществуват разнообразни класификации на облигациите, покриващи различните критерии. Така например, според собственика им могат да са поименни или на приносител; според дохода, който формират - лихвоносни и нелихвоносни; според правата, които дават - обикновени и привилегировани; според начина им на прехвърляне - свободно прехвърлими и винкулирани; според емитента - корпоративни и държавни.

Ако разгледаме последната класификация, то спокойно можем да кажем, че при равни други условия, държавните облигации са много по-сигурни от корпоративните, защото плащанията по лихвата и главницата са гарантирани от правителството на съответната страна. Но също така носят най-ниски доходи, поради почти пълната липса на риск от неизпълнение. В зависимост от срока, за който са издадени,  държавните ценни книжа от своя страна могат да се разделят на няколко вида: 

 • Краткосрочни (съкровищни бонове или "Treasury bills") - с периоди от 3 месеца, 6 месеца и една година. Можете да ги купите с отстъпка (дисконт) от тяхната номинална стойност, която да получите при падежа (например при номинал 100, цената при закупуване да е 98 или 97). Разликата ще се отрази в лихвата, която печелите;
   
 • Средносрочни - емитират се от Министерството на финансите с падеж от 1 до 10 години. Лихвата се изплаща обикновено 2 пъти годишно и е фиксирана;
   
 • Дългосрочни ("Treasury bonds") - облигации с падеж над 10 години, при които лихвата също се изплаща 2 пъти в годината.
   

Съществуват, разбира се и други видове държавни облигации, като например книжата с нулев купон ("Zero-coupon bonds"). Те са нелихвоносни, но при тях печалбата се получава на база разликата между пазарната и номиналната стойност (на която задължително се изкупуват при падеж). Срокът при тях може да варира от 6 месеца до 30 години и паралелно с факта, че не се изплаща лихва, се осигурява предпоставка за големи колебания в цената им. Или облигации индексирани с процента на инфлация, при които лихвите се плащат върху основната сума, която се вдига или пада с индекса на потребителските цени.

Общините също издават облигации ("Municipal bonds"), с цел да финансират проекти, при които има недостиг на средства.

Особен вид са ипотечните ценни книжа ("Mortgage-backed securities"). Те могат да бъдат издавани само от търговски банки и представляват дялово участие в собствеността на пакет от ипотечни кредити, които служат за обезпчение.

Много интересни са корпоративните облигации ("Corporate bonds"). Стойността им зависи от кредитния рейтинг на съответната компания, но при всички положения доходността им е по-висока в сравнение с държавните. Облигации, емитирани от предприятия с по-нисък кредитен рейтинг се наричат боклукчиви ("Junk bonds")  и доходността при тях е много по-висока  (поради по-високия риск, свързан с кредитоспособността на фирмата).

 

Риск - определяне на размера

И така, мислите, че облигациите са напълно безопасни и предсказуеми? Много хора вярват, че не могат да губят пари от облигации. Грешка! Въпреки, че лихвените плащания са "фиксирани", пълната им възвръщаемост е всичко друго, но не и 100% гарантирана. Макар и малък, риск все пак има. А ето и различните видове, които могат да повлияят на възвръщаемоста на облигациите: 

Инфлационен риск 

Тъй като лихвите платени по облигациите са фиксирани, тяхната стойност може да бъде подкопана от инфлацията. Колкото по-дълъг е срока на облигацията, толкова по-висок е инфлационния риск. От друга страна, облигациите са класическо хеджиране (застраховане) срещу дефлацията, която увеличава стойността на валутата, която инвеститорите са платили. 

Лихвен риск 

Цените на облигациите се движат в противоположна посока на лихвените проценти. Когато процентите се покачват, търсенето на облигациите намалява и това води до спад на пазарната им стойност. И обратно - цените на облигациите стават по-високи, когато лихвените проценти падат. Колкото е по-дълъг е срока на  облигацията, толкова по-големи са колебанията в цените или волатилността, резултат от всяка промяна в лихвените проценти. Това, обаче е от значение само, ако имате намерение да продадете облигациите преди падежа, когато цената им ще бъде изплатена на номинал.

Има тясна връзка между инфлационния и лихвения риск, тъй като лихвените проценти са склонни да се увеличават заедно с инфлацията.

Кредитен риск 

Този вид риск е свързан с възможността на емитента да направи своите плащания навреме (частично или изцяло) и зависи от финансовото състояние на кредитополучателя. Колкото по-нисък е кредитния рейтинг (според съответните агенции в тази област), независимо дали на ниво държава или компания, толкова по-висок е риска от неплащане (облигации на държавите с най-висок кредитен рейтинг се считат за практически безрискови, а "боклукчивите" облигации "Junk bonds" са с най-висок риск):
 

Moody's S&P Fitch      
Дългоср. Краткоср. Дългоср. Краткоср. Дългоср. Краткоср.    
Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Основен Силен инвестиционен климат
Aa1 AA+ AA+ Висок клас
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A-1 A+ F1 Средно висок клас
A2 A A
A3 P-2 A- A-2 A- F2
Baa1 BBB+ BBB+ Средно нисък клас
Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 Not prime BB+ B BB+ B Неинвестиционен клас Боклукчиви облигации
Ba2 BB BB Спекулативен
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Високо спекулативен
B2 B B
B3 B- B-
Caa1 CCC+ C CCC C Значително рисков
Caa2 CCC Изключително спекулативен
Caa3 CCC- Във фалит с надежда да се оправи
Ca CC
C
C D / DDD / Фалит
/ DD
/ D

Ликвиден риск 

Като цяло, облигациите не са толкова ликвидни, колкото акциите, защото инвеститорите са склонни да купуват и държат облигации до падеж, а не да ги търгуват. Почти винаги има търсене и предлагане  на безопасните държавни ценни книжа, докато пазарът на другите облигации (особено общински и боклукчиви), може да бъде абсолютно неликвиден. Което от своя страна означава, че ако сте принудени да разпродавате такъв вид ценна книжа, вероятно ще получите ниска цена. 

Пазарен риск 

Както и при повечето други инвестиции, облигациите следват законите на търсенето и предлагането. По време на финансова криза се получава свръхпредлагане срещу значително намалено търсене. Това означава висока доходност, но и висок риск от неплащане. Именно, за да избегне тази неприятна възможност, всеки инвеститор продава високорисковите ценни книжа, като търси такива с по-малък доход, но по-малко рискови (по време на икономическите кризи в Азия и Русия например, цената на американските държавни ценни книжа нарасна драматично). 

Вие не можете да елиминирате изцяло тези рискове, но сега, след като ги разбирате имате възможността да намалите въздействието им.

 

Купуване на облигации - как и къде да инвестирате разумно

Ако сте стигнали до тук, вие вероятно сте заинтересовани да научите повече за закупуването на облигации. До голяма степен това зависи от целта, която си поставяте.
Както и при всеки друг вид пазарна стратегия, покупката на облигации е предмет на същите рискове, включително и за значителни загуби. Но ако имате намерение да постигнете капиталови печалби, добре е да се концентрирате върху дългосрочни емисии. При условие обаче, че залагате на спад в лихвените проценти (което, както вече споменахме води до повишение на пазарната стойност на облигациите). Това важи особено, ако сте притежател на облигации с нулев купон. Съществува и другата възможност - нивата на лихвените проценти да се увеличат, което съответно да доведе до спад на цените на облигациите ви.
Ако целта ви е стабилен, сигурен източник на доходи, приемете по-консервативен подход, а именно:
 • придържайте се към по-кратки срокове - облигации с падеж от една до десет години са добри за инвеститори, търсещи стабилни периодични доходи;
 • разпределете си парите - инвестирайте в облигации с различни падежи или купувайте облигационен фонд;
 • изградате си портфейл - направете портфейла си така, че да имате различни падежи във времето (когато една годишна облигация има падеж, реинвестирайте средствата в нова емисия, примерно 10-годишна). По този начин, вие винаги ще имате пари, за да реинвестирате всяка година, а и така донякъде сте защитени от промените на лихвените проценти, поради различния времеви диапазон.
Все пак да се спрем на основните начини за покупка на облигации:

От първичен дилър

Първични дилъри са само финансови институции одобрени от БНБ, съответно вие не можете да участвате на аукциони при пускане на нова емисия ценни книжа емитирани от Министерство на финансите. Но пък имате възможност да се свържете с такива и да поискате да купите чрез тях определената от вас емисия. 

Чрез брокер (инвестиционен посредник)

Ако сте решили да купувате друг вид ценни книжа, а не държавни (корпоративни например), можете да се свържете с инвестиционен посредник и да дадете поръчка при него.  
Най-добре е новите облигации да се купуват директно от поемател (когато е възможно), защото комисионните са по-ниски. 
При по-стари облигации нещата стоят по малко по различен начин. Те се търгуват чрез брокери на "вторичен пазар", а не на борсата. Тук разходите по сделката могат да бъдат много по-високи, отколкото при акциите, защото спреда може да бъде по-широк. 

Чрез взаимни фондове

Ако планът ви е да инвестирате в различни акции и облигации, трябва да имате достатъчно пари, за да се получи по-добър ефект от тази инвестиция (да кажем 15 000 -  50 000 лева минимум). Но и с наличието на по-малко средства можете да се справите, а именно чрез взаимни фондове. Тъй като облигациите се продават в големи единици, може да закупите само една или няколко облигации за себе си, но като притежател на облигационен фонд ще притежавате дялове в десетки, може би стотици компании. Освен това се постига т.нар. диверсификация (разпределение на риска).

 

Last changed: Nov 25 2011 на 3:52 AM

Обратно към списъка